Entries by info.is.morava

Změna stanov SMIS

Členská schůze Spolku moravských insolvenčních správců změnila stanovy, aby se za členy mohli hlásit i správci, kteří nemají na Moravě sídlo, ale mají zde provozovnu. Změna stanov bude dodatečně zanesena do rejstříku, pro urychlení sdělujeme text schváleného čl. 1.2. Stanov: 1.2. Spolek moravských insolvenčních správců je samosprávným a dobrovolným svazkem členů – insolvenčních správců se […]

Právní podmínky nařízení exekuce na majetek insolvenčního správce

Za poslední rok jsem se setkal s dvěma případy, kdy na majetek insolvenčního správce byla nařízena exekuce pro pohledávku vyplývající z insolvenčního řízení, v jednom případě správce briskně dosáhl zastavení řízení (druhý den) a ve druhém případě se věc táhla několik měsíců a správce nevyužil všechny možnosti procesní obrany. V prvém případě šlo o výplatu prostředků dle rozvrhového usnesení, […]

Rozhovor s Mgr. Janem Benýškem, ředitelem odboru insolvenčního a soudních znalců

V příspěvcích ministerstva na odborných konferencích zaměřených na insolvenční právo opakovaně zaznělo, že útvar dohledu se zaměřuje primárně na závažná porušení povinností insolvenčního správce podle insolvenčního zákona. Dohled ministerstva byl historicky spojen primárně s kontrolou provozoven a pojištění insolvenčních správců, z čehož vznikl mýtus, že úřad nadužívá své dohledové pravomoci stíháním bagatelních porušení práva. Přitom ve vztahu k pojištění […]

UPLATNĚNÍ A USPOKOJENÍ POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚNÉHO VĚŘITELE A ZPENĚŽOVÁNÍ PŘEDMĚTU ZAJIŠTĚNÍ V ODDLUŽENÍ

V souvislosti s tzv. oddlužovací novelou (zákon č. 31/2019 Sb.), která s účinností od 1. 6. 2019 významným způsobem změnila zejména pravidla oddlužení[1], se v insolvenční praxi objevila otázka, zda tím došlo i k nějaké změně při uplatňování a uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů v oddlužení, resp. při zpeněžování předmětu zajištění. UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK ZAJIŠTĚNÝCH VĚŘITELŮ Oddlužovací novela nezměnila pravidla pro uplatňování […]

Návrh stanoviska Nejvyššího soudu ČR k určení nezabavitelné částky pro rok 2022

Cpjn 202/2022 Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022  (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při […]

Promlčení pohledávky v případě nicotného rozhodčího nálezu

Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 24. 09. 2021, sen. zn. 29 ICdo 127/2019 Po subjektech, které nepatří mezi pravidelné poskytovatele úvěrů nebo mezi obchodníky s úvěrovými pohledávkami, a jejichž podnikání nebylo bytostně dotčeno tím, že velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu vydal dne 11. 5. 2011 usnesení sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, lze […]

Nový formulář přihlášky

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo nový formulář přihlášky pohledávek. https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR Krajský soud v Ostravě upozorňuje, že bude od 1.4.2021 striktně trvat na jeho užívání. https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ostrave/ruzne