Entries by info.is.morava

Opatření COVID-19

V souvislosti s opatřeními vlády ohledně koronaviru vydaly soud a ministerstvo spravedlnosti svá opatření. Obecně lze shrnout, že soudy prodloužily lhůtu k podání zprávo o přezkumu, pro oddlužení a soupis o 3 měsíce nad rámec zákonné lhůty. Jediný soud, který opatření nevydal, je KSPL, zde je nutno žádat individuálně do každého řízení. Jednotlivá opatření jsme […]

Promlčení nároku uplatněných rozhodčí žalobou

I.ÚS 1091/19 I. Z čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, vyplývá požadavek ve vztahu k zákonné úpravě soukromoprávních vztahů, že jejich vznik musí vycházet z respektu a ochrany autonomie vůle smluvních subjektů. Ochrana autonomie […]

K odměně insolvenčního správce

Odměna insolvenčního správce se určí podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky (ve znění účinném do 31. prosince 2013) jen tehdy, došlo-li v daném případě skutečně ke zpeněžení majetku sloužícího k uspokojení zajištěného věřitele. Nebyl-li takový majetek v konkursu zpeněžen (IS zpeněžil jen majetek nezajištěný), určí soud odměnu insolvenčního správce podle ustanovení § 1 odst. […]

Neuplatnění zajištění pohledávky v insolvenčním řízení

Je pouze na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna způsobem uvedeným v § 2 písm. g) insolvenčního zákona (a který by tak mohl v insolvenčním řízení uplatňovat svou pohledávku jako zajištěnou), zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn v průběhu […]

Přihlašování pojistného na sociální zabezpečení

Jedno z mých témat, ke kterému se opakovaně vracím, je přihlašování nějakým způsobem netypických pohledávek, jejichž přihlašování a přezkum je logicky obtížnější. Jedním z případů takovýchto pohledávek jsou pohledávky vztahující se k určitému období. V minulosti jsem se zde věnoval místním poplatkům, dnes se zaměřím na sociální pojištění. Východiskem mi bude  rozsudek Nejvyššího soudu  sp. zn. 29 ICdo 21/2017, […]

Chráněné obydlí

Novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019 zavádí institut chráněného obydlí dlužníka. Seznámení s tímto institutem je předmětem tohoto příspěvku. Dosavadní úprava způsobů oddlužení V dosavadní úpravě oddlužení účinné před 1.6.2019 byly možné tři způsoby oddlužení (§ 398 insolvenčního zákona). V oddlužení plněním splátkového kalendáře byli nezajištění věřitelé uspokojováni ze zabavitelné části příjmů dlužníka a to po dobu pěti […]

Změna ve vedení spolků

Na základě dohody došlo rozhodnutím výboru Spolku moravských insolvenčních správce ke změně předsedy a místopředsedy, kdy předsedou byl zvolen Lukáš Stoček a místopředsedou Petra Hamplová. Současně tím došlo ke změně předsedy Unie spolků insolvenčních správců, kterým je Lukáš Stoček.

Co novela přináší (ne)nového

Je přirozené, že celá česká insolvenční obec pozorně sleduje proces projednávání aktuální novely. Jakkoli ještě nic není parlamentem přijato, lze přece jen odhadovat, jak to nakonec dopadne. Pokud jde o možnost oddlužení dlužníků, kteří nezaplatí alespoň 30%, resp. třeba nezaplatí nic, vypadá to, že zákonodárce ponechá možnost jejich oddlužení na posouzení soudu, který bude mít […]

Posuzování úvěruschopnosti – využití při přezkumné činnosti správce

Při přezkumu pohledávek by měl správce využít veškeré instituty, které mu právní řád dává. Je tedy běžné, že využíváme možnosti popření pohledávky též z hlediska dobrých mravů, například při stanovení výše smluvních úroků a smluvních pokut; insolvenční správce je též povinen přihlédnout k promlčení pohledávky nebo k neplatnosti právního jednání. Jedním z institutů, který správci využívají velmi málo, je […]