Opatření COVID-19

V souvislosti s opatřeními vlády ohledně koronaviru vydaly soud a ministerstvo spravedlnosti svá opatření.

Obecně lze shrnout, že soudy prodloužily lhůtu k podání zprávo o přezkumu, pro oddlužení a soupis o 3 měsíce nad rámec zákonné lhůty. Jediný soud, který opatření nevydal, je KSPL, zde je nutno žádat individuálně do každého řízení.

Jednotlivá opatření jsme členům Unie zaslali emailem, ke stažení budou rovněž zde. Současně sledujte weby jednotlivých soudů.

KSPH https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/zakladni-informace


Informace z Unie

V letošním roce došlo je změně ve vedení spolků, kteří jsou členy Unie a na to navazující změně ve vedení Unie.

Předsedou Spolku Severočeských insolvenčních správců byl zvolen Pavel Körner.

Předsedou Spolku moravských insolvenčních správců byl zvolen Lukáš Stoček, místopředsedkyní byla zvolena Petra Hamplová.

Předsedou Unie pak byl zvolen Lukáš Stoček.

Děkuji na tomto místě Evě Hepperové, která do té doby vykonávala funkci předsedy Unie a SMIS, za její dosavadní práci pro spolky a pro správce, Eva Hepperová bude dále činná ve výboru SMIS.

V tomto roce zástupci Unie opakovaně jednali s pracovníky Ministerstva spravedlnosti, jednání se týkala připomínek ke schvalovaným novelám a stanovení dalšího směřování insolvenčního prostředí a výkonu činnosti insolvenčního správce. Za námi jsou jednání o vyhlášce o standardech, o červnové novele insolvenčního zákona a dalších doprovodných předpisů. Před námi jsou jednání o odměnách správců, kde je ze strany politiků neustálá tendence odměny nám snížit, přestože nám za posledních 10 let přibylo jednotlivých dílčích činností, budeme se chtít podílet na implementaci směrnice o preventivní restrukturalizaci (mající vliv např. na způsoby řešení úpadku podnikatele a v případě jeho oddlužení též vliv na délku řízení), když do komise pro implementaci žádný ze zástupců Unie nebo ASIS přizván nebyl! Významnou část jednání věnujeme diskuzím o postavení insolvenčního správce (např. zda by měl být více soudním komisařem v závislé činnosti na straně jedné, nebo podnikatelem na straně druhé), možnosti ochrany správce přes institut úřední osoby, zvýšení pravomoci (součinnost provádět přímým přístupem do rejstříků vedených státem, po vzoru exekutorů), v neposlední řadě se věnujeme i rozsahu činnosti správce v jiných řízeních než v řízeních insolvenčních.

Nemalé úsilí věnujeme debatám o vzniku profesní komory – Komory insolvenčních správců, víme, že to bude cesta dlouhá a složitá, neboť jsem zaznamenal názory politiků, který lze shrnout do věty „komoru si musíte zasloužit“.

Ve spolupráci se společností Accretion s.r.o. probíhá školení správců v celé ČR.

Poslední jednání, které jsme měli, bylo setkání zástupců Unie se zástupci Asociace insolvenčních správců, byla ujednána snaha o zklidnění insolvenčního prostředí a k nalezení okruhů společných zájmů našich členů, které bychom mohli prosazovat společně. Unie a ASIS sdružují skoro polovinu insolvenčních správců a taková síla by měla být vyslyšena více, než hlas jednoho správce hájícího jen své osobní zájmy.

Přeji všem pěkné Vánoce, klid na práci, volnou D1 a čistotné dlužníky.

Lukáš Stoček


Změna ve vedení spolků

Na základě dohody došlo rozhodnutím výboru Spolku moravských insolvenčních správce ke změně předsedy a místopředsedy, kdy předsedou byl zvolen Lukáš Stoček a místopředsedou Petra Hamplová.

Současně tím došlo ke změně předsedy Unie spolků insolvenčních správců, kterým je Lukáš Stoček.


Pokyn KSCB

K žádosti Krajského soudu v Českých Budějovicích zveřejňujeme pokyn z 1.8.2018.

Ke stažení zde.


LRV vrací ministerstvu vyhlášku

Legislativní rada vlády vrací Ministerstvu spravedlnosti Vyhlášku o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce zpět k přepracování.

viz. http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/komise-dala-insolvencnim-spravcum-za-pravdu-ministerstvu-vraci-vyhlasku-o-jejich-vybaveni/#.W3E8HSD69MQ.twitter  

Stanovisko komise LRV je zde.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na připomínkách k této vyhlášce.


Vyjádření Unie k návrhu vyhlášky

Unie zaslala Ministerstvu spravedlnosti vyjádření k návrhu vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce.

Děkujeme členům, kteří se na jejím zpracování podíleli.

Ke stažení zde.


Stanovisko ke sněmovnímu tisku č. 71

Unie spolků insolvenčních správců se připojila ke stanovisku dalších spolků ke sněmovnímu tisku č. 71.

Ke stažení zde.


Pojištění odpovědnosti

Předkládáme sdělení WI-ASS ČR s.r.o., pojišťovacího makléře k informační povinnosti insolvenčního správce stran pojištění:

Zákonem č. 64/2017 Sb. došlo k novelizaci § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích, který stanovuje informační povinnost stran dokládání trvání pojištění.

Nově insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

Čtěte dále


Daňová pohledávka z opravných daňových dokladů není přednostní pohledávkou

Nejvyšší soud v rozhodnutí KSHK 41 INS 626/2011, 41 ICm 2060/2014, 29 ICdo 98/2015-73 ze dne 31.10.2017 rozhodl, že daňová pohledávka vzešlá z režimu §44 zákona o dani z přidané hodnoty (tedy z opravných daňových dokladů) není pohledávkou za majetkovou podstatou (§168 IZ) nebo pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 IZ).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu